Asiakaspalvelu

Meidän vastuumme

Jollyroom on Pohjoismaiden suurin lastentarvikkeiden verkkokauppa. Siksi meille on tärkeää kantaa vastuumme yrityksenä ja toimia vastuullisuuden edellyttämien arvojen mukaisesti. Meidän tavoitteenamme on, että yrityksemme toimii tavalla, joka tukee taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristöllisesti yhteiskuntavastuun periaatteita. Kestävä kehitys on meneillään oleva prosessi, joka sisältää jatkuvasti uusia parannuksia useilla eri osa-alueilla. Osana tätä tavoitetta Jollyroom on vuonna 2017 sitoutunut noudattamaan Ympäristöpolitiikan ja Yritysten toimintaohjeiden periaatteita.

Ympäristökäytännöt

Jollyroom Group AB tulee ohjaamaan ja kehittämään toimintaansa ympäristö- ja ilmastoystävällisemmäksi edistääkseen pyrkimystä kohti kestävää yhteiskuntaa. Vastuun ympäristöstä tulee olla luonnollinen osa päivittäistä toimintaa.
Ympäristölainsäädännön ja viranomaisten vaatimusten tulee muodostaa vähimmäisedellytys ympäristötyölle, ja tavoitteena on ylittää tämä vaatimustaso.

Jollyroom Group AB aikoo täten seuraavaa:

 • Työskennellä ympäristövaikutusten vähentämiseksi tehostamalla jatkuvasti kuljetusta.
 • Pyrkiä toiminnasta aiheutuvan energiankäytön vähentämiseen.
 • Asettaa selkeitä ympäristövaatimuksia yhteistyökumppaneillemme sekä tavarantoimittajillemme.
 • Nostaa kestäviä materiaaleja käyttäen valmistettujen tuotteiden osuutta tuotevalikoimastamme.
 • Käyttää ympäristömerkittyjä tuotteita mikäli mahdollista.
 • Työskennellä jätteiden määrän vähentämiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan jätteiden lajitteluksi materiaalien sekä käytettyjen tuotteiden kierrätyksen edistämiseksi.

Yltääksemme ympäristökäytäntöjen tavoitteisiin tulemme ottamaan ympäristökysymykset huomioon investointien yhteydessä ja huolehtimaan siitä, että ympäristöystävällisyyden edistämiseksi käytetyt kustannukset tuovat voittoa pitkällä aikavälillä.
Jollyroom Group AB tulee noudattamaan, arvioimaan ja uudistamaan ympäristökäytäntöjä jatkuvasti.

Toimintasäännöt

Jollyroom Group AB:n toimintasääntöjä tulee tarkastella lähtövaatimuksena. Jollyroom Group AB:n tavarantoimittajien tulee täyttää edellytetty vähimmäistaso sekä osoittaa jatkuvia parannuksia toimintasääntöjen mukaisesti.
Jollyroom Group AB edellyttää kaikilta tavarantoimittajiltaan sekä heidän alihankkijoiltaan alla eriteltyjä standardeja:

Pakkotyö ja liikkumisvapaus

Tavarantoimittajaa ei saa olla osallisena tai hyötyjänä minkäänlaisessa pakkotyössä, mihin luetaan vangittu työvoima, ei-vapaaehtoinen vankityö, orjuus ja ihmiskauppa.
Henkilötodistuksen ja matkustusdokumenttien takavarikointi
Tavarantoimittaja ei saa pidättää työntekijöidensä henkilötodistusta, matkustusdokumentteja tai muita tärkeitä henkilökohtaisia asiakirjoja.

Vähimmäisikä

Tavarantoimittaja ei saa olla osallisena tai hyötyjänä lapsityössä. Työntekijöiden vähimmäisikä ei saa olla peruskoulun päättymistä alempi eikä se saa missään olosuhteissa olla alle 15 vuotta (tai 14 vuotta, mikäli näin on asetettu kansallisessa lainsäädännössä ILO:n kehitysmaita koskevan poikkeuksen mukaisesti).

Toimintaohjelma lapsityön yhteydessä

Mikäli tavarantoimittaja saa selville palkanneensa kouluikäisen lapsen, sen tulee huolehtia siitä, että lapsi ilmoitetaan asianmukaiseen toimintaohjelmaan irtisanomisen lisäksi. Ohjelman tulee kattaa pääsy koulutuksen sekä taloudellisen tuen piiriin, ja päätös tulee tehdä yhdessä lapsen sekä hänen perheensä tai lähimmäistensä kanssa.

Vaarallinen ja haitallinen työ

Tavarantoimittajan tulee pidättyä nuorten (alle 18-vuotiaiden) työntekijöiden palkkaamisesta sellaisiin työtehtäviin, jotka voivat vaarantaa työntekijän terveyden, turvallisuuden tai moraalin.

Syrjinnänvastaisuus

Tavarantoimittaja ei saa olla osallisena tai hyötyjänä etniseen taustaan, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muunlaiseen mielipiteeseen, yhteiskuntaluokkaan, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, omaisuuteen, ammatilliseen järjestäytyneisyyteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan, perhevastuuseen, ikään, vammaisuuteen tai muihin henkilöön liittyviin syihin perustuvassa syrjinnässä. Työhönottoon, palkkaukseen, etuuksiin, koulutukseen, ammatilliseen etenemiseen, irtisanomiseen, eläkkeeseen tai muihin työsuhdetta koskeviin asioihin liittyvät päätökset tulee tehdä asiaankuuluvia ja puolueettomia kriteerejä käyttäen.

Oikeus yhdistymisvapauteen

Tavarantoimittaja ei saa estää työntekijöitään perustamasta ammattiyhdistystä tai liittymästä sellaiseen taikka neuvottelemasta kollektiivisia sopimuksia. Tavarantoimittaja ei myöskään saa vaikuttaa työntekijän jäsenyyteen ammattiyhdistyksessä. Työntekijöiden edustajia ei saa altistaa syrjinnälle ja heille tulee antaa pääsy työntekijöiden luokse työpaikalla. Tavarantoimittajan tulee tunnustaa valitut työntekijöiden edustajat ja neuvotella heidän kanssaan vilpittömästi kaikista tärkeistä työhön liittyvistä kysymyksistä. Mikäli ammattiyhdistykset eivät ole sallittuja toimialalla tai ainoastaan valtiollisesti hyväksytyt organisaatiot ovat sallittuja, tällöin tavarantoimittajan tulee edistää eikä vaikeuttaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotta työntekijät voivat kokoontua keskustelemaan työhön liittyvistä ongelmista ja tämän jälkeen esitellä nämä ongelmat työntekijälle.

Terveys- ja turvallisuusstandardit

Tavarantoimittajan tulee varmistaa, että työntekijöille tarjotaan turvallinen ja terveellinen työympäristö, mikä kattaa muun muassa suojan tulipaloilta, onnettomuuksilta ja myrkyllisiltä aineilta. Asianmukaiset terveys- ja turvallisuussäännökset tulee määritellä ja niitä tulee seurata.

Koulutus ja suojavarusteet

Tavarantoimittajan tulee tarjota työntekijöilleen turvallisen työskentelyn edellyttämät turvavarusteet sekä koulutus.

Saniteettitilat

Tavarantoimittajan tulee tarjota työntekijöilleen asianmukainen, puhdas ja hygieeninen infrastruktuuri, mihin sisältyy WC ja juomavesi ja joka soveltuu työntekijöiden tarpeisiin ja on suhteessa työntekijöiden määrään. Asunnon, mikäli tavarantoimittaja tarjoaa työntekijälleen sellaisen, tulee täyttää samat edellytykset muiden yllä mainittujen yleisten terveys- ja turvallisuussäännösten lisäksi.

Kiusaamisen ehkäisy

Tavarantoimittajan tulee suojella työntekijöitään fyysiseltä, verbaaliselta, seksuaaliselta tai psyykkiseltä kiusaamiselta, pahoinpitelyltä tai uhalta työpaikalla, riippumatta siitä, tapahtuuko se työnjohdon vai työntekijöiden toimesta. Kiusaamista tulee ehkäistä muun muassa käytössääntöjen määrittelyn ja noudattamisen myötä.

Rahallinen korvaus

Tavarantoimittajan tulee noudattaa laissa määriteltyjä minimistandardeja tai ammattialan standardeja palkkojen ja etuuksien osalta, riippuen siitä, kumpi näistä on korkeampi. Palkan tulee kaikissa olosuhteissa mahdollistaa sen, että työntekijät saavat täytettyä omat ja omaistensa perustarpeet. Ylityöstä tulee maksaa erillinen korvaus. Palkka tulee maksaa säännöllisesti laillista maksutapaa käyttäen. Palkasta suoritetut vähennykset tulee olla selkeästi eritelty eikä niitä saa käyttää kuritoimenpiteinä.

Työsopimus

Kaikkien työntekijöiden tulee saada kirjallinen, ymmärrettävä ja juridisesti pitävä työsopimus. Tavarantoimittaja ei saa käyttää osa-aikaisia, lyhytaikaisia tai tilapäisiä työntekijöitä, harjoittelijoita tai valeammattioppilaita maksaakseen vähemmän palkkakuluja tai etuuksia. Ei-vakituisten työntekijöiden tai kausityöläisten ansaitsemat palkka ja etuudet eivät saa olla heikompitasoisia kuin vakituisten työntekijöiden vastaavat.

Lomat

Tavarantoimittajan tulee myöntää työntekijöilleen maksettua lomaa ja sairaslomaa joka vuosi sekä vanhempainvapaata niille työntekijöille, joiden täytyy huolehtia vastasyntyneestään tai vastikään adoptoidusta lapsesta. Äitiyslomaa ottavia naisia ei saa irtisanoa eikä heitä saa uhata irtisanomisella, ja heidän tulee pystyä palaamaan äitiyslomaa edeltäviin työtehtäviinsä samoin palkoin ja etuuksin. Kansallisia lakeja tulee pitää vähimmäistasona.

Työajat, lepoajat ja tauot

Tavarantoimittajan tulee pitää huoli siitä, että työviikko on rajoitettu 48 tuntiin. Ylityöajan tulee olla vapaaehtoista ja poikkeuksellista eikä se saa ylittää 12 tuntia viikkoa kohden. Työntekijöillä tulee olla oikeus vähintään yhteen vapaapäivään viikossa, kohtuullisiin taukoihin työpäivän aikana sekä riittävään lepoon työvuorojen välillä. Kaikki nämä ehdot ylittävä ylityöaika tulee rekisteröidä ja hyväksyttää viranomaisten toimesta.

Teollisuusonnettomuudet ja terveysriskit

Tavarantoimittajan tulee laatia ja ylläpitää rutiineja hätätilanteita varten voidakseen tehokkaasti ehkäistä ja käsitellä kaikenlaisia terveysriskejä ja teollisuusonnettomuuksia, jotka vaikuttavat ympäröivään yhteiskuntaan tai joilla on negatiivinen vaikutus ympäristöön.

Lahjonta

Jollyroom Group AB ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai epäeettisiä kaupankäynnin muotoja. Jollyroom Group AB:n ja kaikkien sen tavarantoimittajien sekä heidän työntekijöidensä tulee kieltäytyä tarjoamasta, antamasta, vaatimasta tai vastaanottamasta lahjuksia tai muita sopimattomia etuuksia liiketoimintayhteistyössään. Tavarantoimittajan tulee myös pidättäytyä lahjomasta tai käyttämästä muunlaisia sopimattomia tapoja vaikuttaakseen viranomaisten, oikeuslaitoksen tai muun vastaavan tahon toimintaan.

Ympäristöasioiden käsittely

Tavarantoimittajan tulee pyrkiä minimoimaan toimintansa, tuotteidensa ja palveluidensa negatiiviset ympäristövaikutukset ennakoivaa menettelytapaa sekä ympäristövaikutustensa vastuullista huomiointia käyttäen. Tämä kattaa muun muassa seuraavat asiat:

 • Vähäisten luonnonresurssien, energian ja veden käyttö.
 • Ilmaan ja vesistöihin päätyvät päästöt.
 • Melu-, haju- ja hiukkaspäästöt.
 • Mahdollinen ja todellinen maaperän saastuminen.
 • Vaarallisten aineiden käsittely.
 • Vaarallisten ja vaarattomien jätteiden käsittely.
 • Tuotekysymykset (muotoilu, pakkaus, kuljetus, käyttö ja kierrätys/hävittäminen).

Ympäristölainsäädännön noudattaminen

Tavarantoimittajan tulee pysyä ajan tasalla toimintansa, tuotteidensa ja palveluidensa kannalta oleellisen ympäristölainsäädännön osalta sekä varmistaa sen asianmukainen noudattaminen koulutuksen, ympäristötietoisuuden, toiminnan tarkkailun sekä valvonnan avulla.

Toimeenpano

Tavarantoimittajan tulee ylläpitää täsmällistä rekisteriä osoittaakseen, että näitä toimintasääntöjä noudatetaan asianmukaisesti. Rekisterin tulee olla Jollyroom Group AB:n pyynnöstä saatavilla koska vain. Dokumentoinnin tulee sisältää muun muassa seuraavat asiat:

 • Kaikkien työntekijöiden nimet ja iät.
 • Kopiot syntymätodistuksista.
 • Työsopimukset.
 • Työaikataulut.
 • Palkkakustannukset, mukaan luettuna ennakkopidätykset sekä ylityö. Ylityöaikojen tulee olla eriteltynä omassa rekisterissään erillään säännöllisistä työajoista.
 • Terveys- ja turvallisuusrekisteri, johon sisältyy turvallisuuteen liittyvät tekniset tiedot, onnettomuudet sekä asiaankuuluvat todistukset ja luvat.
 • Ympäristörekisteri, johon sisältyy tiedot merkittävien ympäristövaikutusten valvonnasta sekä asiaankuuluvat luvat.


Ole Sauar, tj. Jollyroom Group AB